www.bcmx.net > 三年级上册 算题

三年级上册 算题

25×2= 25×4= 25×6= 25×8= 25×3= 25×5= 25×7= 25×9= 15×2= 15×4= 15×6= 15×8= 15×3= 15×5= 15×7= 15×9= 45×2= 45×4= 45×6= 45×8= 45×3= 45×5= 45×7= 45×9= 35×2= 35×4= 35×6= 35×8= 35×3= 35×5= 35×7= 35×9= 125...

小学三年级上学期数学计算题训练 一、口算。(48×0.33=16+20×0.5=26分) 50×2= 400×6= 22×3= 57÷9= 460-80= 23×4= 57×0= 41×3= 8000×5= 5050÷5= 240÷8= 230-40= 240×2= 0÷90= 130×4= 9300÷3= 1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0= ...

告诉我,到底要几道?其次,要乘法和除法吗?要不要混合运算和分数运算?

59*60≈ 207*3= 0.3+0.4= 15*40= 35*20= 180÷6= 30*50= 59*60≈ 1.4-0.5= 999÷9= 60*11= 35*20= 366÷6= 30*23= 12*8= 27+32= 48+27= 4500*20= 73+15 = 120*600 = 200*360= ...

~相当于× :123~2、426~3、56~9、477~2、255~9、444444~0……55~5、789~4、855~2……

27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900= 4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800= 8×9+21= 4600+4700=...

同级运算时,从左到右依次计算; 两级运算时,先算乘除,后算加减。 有括号时,先算括号里面的,再算括号外面的; 有多层括号时,先算小括号里的,再算中括号里面的,最后算括号外面的。 要是有乘方,最先算乘方。 在混合运算中,先算括号内的数...

你是要答案还是要题目?

小学数学三年级上册(计算题汇总) 基本计算题 50×2= 400×6= 22×3= 57÷9= 460-80= 23×4= 57×0= 41×3= 800×5= 50÷5= 240÷8= 230-40= 240×2= 0÷90= 130×4= 93÷3= 1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0= 90÷3= 25×4= 56÷2= 24×5= 15×...

递等式,即四则混合运算。在四则混合运算的算式中,按照运算顺序把计算过程依次用等式表示出来,这样的等式叫做递等式。 例: 485 - ( 6 × 4 + 32 ) = 485 - ( 24 + 32 ) = 485 - 56 = 429

网站地图

All rights reserved Powered by www.bcmx.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bcmx.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com